Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Vyúčtování služeb

Vyúčtování služeb

 

 

Lhůty - obecně

max. do

Vyúčtování za rok 2016

Předání vyúčtování nájemci

po skončení zúčtovacího období a jeho vyúčtování s dodavateli služeb

31.5.

 30.4.2017

Příjem reklamací

21 dní po doručení vyúčtování nájemcům

21.6.

 21.5.2017

Vyřizování reklamací

30 dní od konce reklamačního období

21.7.

 21.6.2017

Předání opraveného vyúčtování v případě oprávněné reklamace

7 dní poté

28.7.

 28.6.2017

Výplaty přeplatků

 

31.7.

po uzavření reklamací,

max. do 31. 7. 2017

Úhrady nedoplatků

 

31.8.

dle složenky přiložené k vyúčtování, nejlépe až
po uzavření reklamací,

max. do 31. 8. 2017

 

 

Komentář k vyúčtování služeb

Vážení nájemci městských bytů,
tímto se chci pokusit o stručný komentář a pokus o vysvětlení postupu rozúčtování výdajů na služby. Doufám, že tím předejdeme mnohým nedorozuměním a „zbytečným“ reklamacím.

 • Reklamace budou přijímány pouze v písemné podobě, lze i emailem. Řešeny budou pouze reklamace konkrétní služby, či upozornění na konkrétní chybu. Reklamace typu: „nesouhlasím s vyúčtováním“, „zdá se mi to moc“ apod., je mi líto, ale není v našich silách vyřešit.
 • V případě evidence dluhu za byt bude přeplatek z vyúčtování služeb použit na úhradu tohoto dluhu. Vyplacen bude pouze zůstatek po úhradě všech pohledávek pronajímatele. 
 • Přeplatky do výše 100,- Kč budeme vyplácet hotově (v úřední dny: pondělí a středa) na Bytenesu v období po 1.7. Na vyšší částky obdržíte v termínu splatnosti poštovní poukázku a peníze vyplatí Česká pošta, a. s. (zaslány budou max. do 31.7.).
 • Nedoplatky hraďte až po ukončení reklamací v období 1.7. - 31.8., a to k vyúčtování přiloženou složenkou, příkazem z účtu nebo hotově v České spořitelně, a. s. (pobočka v Bechyni, na náš účet dle složenky, nezapomeňte uvést variabilní symbol!) nebo na Bytenesu (v úřední dny: pondělí a středa).

Vysvětlivky k jednotlivým službám:

 • Studenou vodu, teplou vodu a teplo rozúčtovává firma Coop Therm, spol. s r. o. Jindřichův Hradec. Na vyúčtování od nás naleznete pouze celkovou výši nákladů, porovnanou s předepsanými zálohami a výsledek vyúčtování těchto služeb. Z jakých podkladů se k Vašemu podílu na celkových nákladech došlo, naleznete na modrobílých přílohách vypracovaných společností Coop Therm (počáteční, konečný stav vodoměrů, odečty měřidel tepla, spotřeby, ceny, vysvětlivky).
 • Z celkových nákladů na studenou vodu (= spotřeba zúčtovací jednotky měřená na patě domu) na Váš byt připadá poměrná část dle poměrového měřidla ( = bytového vodoměru). K rozdílu mezi patou domu a součtem bytových vodoměrů dochází vždy (kvalita a stáří vodoměrů, odchylky měření, souběh různých jevů apod.). Směrodatný je vždy patní vodoměr. Spotřebu na něm naměřenou jsme za Váš dům uhradili společnosti VAK JČ, a.s., tyto náklady je tedy potřeba rozdělit mezi byty. Znovu zdůrazňuji, že bytové vodoměry jsou měřidla pouze poměrová. V žádném případě Vám není k Vaší spotřebě připočítáváno „něco navíc“, je pouze rozpočítán rozdíl součtu bytů a paty domu. Tento rozdíl není řešen žádným právním předpisem, pouze je „zažita“ hranice 20 – 25 %. Do této výše jsou rozdíly považovány za přijatelné (v toleranci měřidel). Rozdíly převyšující 20 – 25 % by měly být podnětem k dalšímu šetření (přezkoušení patního vodoměru, kontroly počtů osob byty užívajících, kontroly správnosti užívání apod.) Procento navýšení kontrolujeme již několik let už před vyhotovením vyúčtování. V případě zjištění vysokého procenta kontrolujeme uvedené možnosti příčiny vzniku tak vysoké odchylky..
 • U teplé vody je základem pro rozúčtování celková suma uhrazená za zúčtovací jednotku (kotelnu, výměníkovou stanici) společnosti Erding, a.s. Tyto náklady tvoří voda jako taková – na byty rozpočítáno dle náměrů vodoměrů na teplou vodu (způsob výpočtu obdobný jako u studené vody) a náklady na ohřev. Náklady na ohřev jsou na byty rozděleny v poměru 30 : 70.
  30 % z celkových nákladů na ohřev je na byty rozděleno dle poměru podlahové plochy bytu a zúčtovací jednotky celkem (základní složka). Tato suma je podílem za Váš byt, i kdybyste žádnou teplou vodu ze systému neodebrali. Představuje totiž náklady vynaložené na výrobu a udržování teplé vody, potřebné k zajištění její neustálé dostupnosti. 
   70 % z celkových nákladů na ohřev je na byty rozděleno dle spotřeby naměřené vodoměry (spotřební složka).
 • Teplo opět dodává firma Erding, a. s. Celkové náklady jsou na byty rozděleny v poměru 50 : 50.
  50 % z celkových nákladů je na byty rozděleno dle poměru podlahové plochy bytu a zúčtovací jednotky celkem (základní složka). Tato suma je opět podílem Vašeho bytu, i kdybyste měli uzavřené radiátory a „žádné“ teplo neodebrali.
  50 % z celkových nákladů je na byty rozděleno dle spotřeby naměřené indikátory na radiátorech (spotřební složka). Ve výpočtu jsou uplatněny různé korekce dle vyhlášky zohledňující např. výkon otopného tělesa a polohu místnosti. Dle vyhlášky je rovněž uplatněna korekce, pokud by rozdíly v nákladech na vytápění za jednotlivé byty přesahovaly rozdíl 40 % oproti průměru v zúčtovací jednotce (viz. vyhl. 372/2001 §4, odst.4).
 • Na vyúčtování dále naleznete (dle vybavenosti Vašeho bytu / domu) položky:
  Ostatní služby = opravy ve společných prostorách (nejčastěji: vchodové dveře, seřízení zamykání a zavírání, výměna rozbitého skla, výměny žárovek, vypínačů, opravy zvonků apod.)
  Elektřina společných prostor = el. energie spotřebovaná na schodištích, ve sklepích, popř. na provoz výtahů
  Výtahy = údržba, opravy, servisní poplatky
  STA = přípojka kabelové televize, platí se byt = 1 podíl z celkových nákladů (upozornění: vybavení STA bylo dříve součástí bytu – nebylo možno odhlásit, nyní taková možnost existuje, podrobnosti Vám rádi sdělíme např. telefonicky)
  Komíny = platí se dle počtu využívaných komínových vyústění (platí se za evidovaná komínová vyústění, pokud toto neodpovídá skutečnosti, je ve Vašem zájmu tuto skutečnost co nejdříve nahlásit), podle počtu využívaných komínů se rozdělí částka vynaložená na čištění a údržbu komínů
  Úklid
 • Výše uvedené služby rozúčtovává již přímo náš program. Základem jsou náklady na tyto služby vynaložené během zúčtovacího období. Rozdělení na byty se provádí dle počtů osob byt užívajících (kromě komínů a STA).
  V souvislosti s tímto si dovoluji znovu upozornit, že je povinností nájemce (ze zákona) pronajímateli oznamovat změny rozhodné pro správné vyúčtování, tj. např. osoby, které byt užívají dlouhodobě, tj. déle než 2 měsíce. Změnu je třeba oznámit do 15 dnů, kdy k ní došlo. Nedodržení této povinnosti je jedním ze zákonných důvodu k vypovědi nájmu.
   
  Doufám, že jsem Vám alespoň trochu přiblížila složitou problematiku vyúčtování. Oprávněné reklamace Vám rádi uznáme a chyby napravíme. Znovu si však dovoluji požádat o konkrétní a písemnou formu reklamací a o uplatnění reklamací v rámci reklamačního období.
   

   

Dnes je: 16.01.2018

Svátek slaví: Ctirad

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ