Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Přidělení bytu

Přidělení bytu

  • Byty ve vlastnictví Města Bechyně, jsou pronajímány podle pravidel, která naleznete na oficiálním webu Města Bechyně.
  • Od 1.8.2011 platí nová pravidla.
  • Uvolněné byty jsou nabízeny na úředních deskách MÚ. Zájemce žádá o konkrétní byt.
  • O přidělení bytu rozhoduje Rada Města Bechyně dle kritérií obsažených v pravidlech (viz. výše).
  • Prvním krokem je vyplnění prohlášení a podání žádosti o byt (volnou formou). Formulář prohlášení naleznete na oficiálním webu Města Bechyně, k vyzvednutí je též na podatelně Městského úřadu, Nám. T. G. Masaryka 2.  Vyplněný formulář předložíte v sídle společnosti Bytenes, oddělení nájmy k potvrzení, zda jste / nejste / byl jste již nájemcem městského bytu a zda nemáte nesplněné finanční závazky vůči Městu nebo Bytenesu.
  • O přidělení bytu dostanete oznámení. Jeho doručením začíná běžet sedmidenní lhůta, do kdy musíte byt převzít a podepsat nájemní smlouvu. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, je byt nabídnut dalšímu zájemci.
  • Při převzetí bytu zkontrolujte jeho stav v den předání, vše se potvrzuje v Protokolu o předání bytu. Následně je sepsána Smlouva o nájmu bytu a je vystaven Evidenční list.
  • Je třeba upřesnit osoby, které s Vámi budou byt užívat a sjednat si u České pošty platby prostřednictvím SIPO. Není to nic složitého a tato služba České pošty je zdarma. Výhodou je, že přes SIPO máte vždy zaručenu platbu ve správné výši. (Podrobnosti naleznete v oddíle "Platby nájemného").

Výměna bytu

Jste-li již nájemcem a chcete byt jiný (větší, menší apod.), máte dvě možnosti:

  1. Podáte si žádost o byt ve vlastnictví Města Bechyně, který by byl dle vašich požadavků, viz. článek "Přidělení bytu".  Podmínkou uzavření Smlouvy o nájmu bytu k nově přidělenému bytu je sepsání Dohody o skončení nájmu bytu k bytu dosavadnímu. Tzn. dosavadní byt pronajímateli vrátíte. Po dobu nezbytně nutnou lze užívat oba byty současně (možnost přestěhování).
  2. Najdete si sám vhodný byt a společně s jeho dosavadním nájemcem podáte Žádost o výměnu bytu. Rada Města Bechyně Vaši žádost projedná a schválí či neschválí výměnu za podmínek Vámi uvedených.

Smlouva na dobu určitou / neurčitou

Dle pravidel pro pronajímání městských bytů je s novými nájemcem městského bytu uzavřena Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku.

Zhruba měsíc před skončením platnosti Smlouvy zasíláme nájemci upozornění, aby se dostavil k prodloužení nájmu, tj. k podpisu Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu. Nájem se prodlužuje opět na dobu určitou jednoho roku, a sice za podmínky, že se k bytu neváží žádné dlužné platby (v minulém období byly max. dvě opožděně uhrazené platby), nájemce nenarušuje dobré soužití s ostatními nájemci v domě, či jinak neporušuje pravidla pro pronajímání městských bytů a smlouvu o nájmu bytu.

Změna nájemních smluv z doby určité na dobu neručitou byla dne 26. ledna 2011 radou města Bechyně pozastavena a novými pravidly od 1.8.2011 zrušena.

Dnes je: 16.01.2018

Svátek slaví: Ctirad

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ