Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Povinnosti nájemce

Povinnosti nájemce

Povinnosti nájemce jsou dány Smlouvou o nájmu bytu a ustanoveními Občanského zákoníka. Základní povinnosti nájemce uvádíme níže.

Povinnosti nájemce související s úhradami nájemného a služeb:

 • hradit předpis nájemného a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (služby) do termínu splatnosti, tj. úhrada měsíčního předpisu musí být do posledního kalendářního dne aktuálního měsíce připsána na účtu pronajímatele (např. předpis za leden 2009 do 31.1.2009), úhrada nedeoplatku vyúčtování služeb za předchozí kalendářní rok je splatná do 31.8. následujícího kalendářního roku.
 • nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení. 

Povinnosti nájemce související s užíváním pronajatého bytu:

 • řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.
 • při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.
 • nenarušovat dobré mravy v domě.
 • hradit drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu. 
 • oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 
 • po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli.
 • odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.
 • nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.
 • pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Osoby užívající byt

Jednou z podstatných povinností nájemce je oznamovat pronajímateli údaje o osobách, které společně s ním pronajatý byt užívají.

Tato povinnost vyplývá přímo z Občanského zákoníku. Nájemce musí pronajímateli hlásit změny v údajích o osobách v bytě do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob.

Nesplnění této povinnosti nájemce ani do jednoho měsíce, se považuje za hrubé porušení povinností. 

Podnájem bytu

 • Městský byt nebo jeho část lze podnajmout jen s písemným souhlasem pronajímatele, tedy Města Bechyně.
 • Dá-li nájemce byt do podnájmu jinému bez souhlasu pronajímatele, naplňuje tím jeden z výpovědních důvodů.

Povinnosti nájemce při údržbě bytů ve vlastnictví pronajímatele

Drobné opravy v bytech nájemců řeší Nařízení vlády 308/2015.

Dnes je: 16.01.2018

Svátek slaví: Ctirad

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ