Bytenes Bechyně spol. s r. o.

 

Vznik nové příspěvkové organizace Služby města Bechyně, p.o.

Dnem 1.1.2018 vznikná nová příspěvková organizace a o to Služby města Bechyně, p.o.

se sídlem na stejné adrese jako stávající společnost BYTENES Bechyně spol. s r.o.

Na Libuši 892, 391 65 Bechyně. Webové stránky jsou sluzbybechyne.cz

 

Změna svozů komunálního odpadu z nepřístupných míst od ledna 2018

Vzniklé Služby města Bechyně p.o. oznamují občanům města, že od ledna 2018 bude svozový

den komunáního odpadu z nepřístupných míst pouze v pátek (v současnosti je to čtvrtek a pátek).

Jedná se o oblast ZÁŘEČÍ, PLECHAMR, VĚTROV, Mlýn Na Práddle, ulice DLOUHÁ a MICHALSKÁ.

 

Ing. Ladislav Janda

končící Jednatel BYTENES Bechyně spol. s r.o. (do 31.12.2017) a nově jmenovaný

Ředitel Služby města Bechyně p.o. (od 1.1.2018)

 

Ukončení činnosti obchodní společnosti BYTENES Bechyně

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bechyně z 22.11.2017 ukončí dnem 31.12.2017 obchodní

činnost BYTENES Bechyně spol. s r.o. Od 1.1.2018 se správa bytového hospodářství kompletně přesune 

na Městský úřad, kde bude celou agendu vykonávat se stávajícími pracovníky. Dnem 1.1.2018 vznikne

příspěvková organizace Služby města Bechyně, p.o., která bude zajišťovat kompletní služby spojené se

zimní a letní údržbou našeho města. Změny se budou týkat jak telefonních čísel, tak i emailoých adres.

Tyto informace jsou napsány v souboru Kontakty jak u společnosti BYTENES Bechyně, tak i u vzniklé

organizase Služby města Bechyně, p.o. (v nejbližší době). Stávající stránky budou i nadále používány pro 

informace občanům.

 

Ing. Ladislav Janda

končící Jednatel BYTENES Bechyně spol. s r.o. (do 31.12.2017) a nově jmenovaný 

Ředitel Služby města Bechyně p.o. (od 1.1.2018).

 

Třídění odpadů

Prvním krokem ke správnému třídění odpadu v domácnostech je získání potřeb­ných informací. Každá domácnost by měla vědět, jaký je systém třídění odpadu v její obci. Města nebo obce zavádějí třídění jednotlivých odpadů postupně, někde se zatím třídí jen základní odpady. V Bechyni třídíme mnoho let papír, sklo a plasty, od roku 2013 nápojové kartony. Dále máme v Bechyni umístěné kontejnery na elektro­odpad, drobné kovy či speciální nádoby na textil. Od roku 2015 svážíme od dubna do konce října bioodpad z hnědých BIO nádob. Občané Bechyně mohou využívat i sběrný dvůr.

 

Sklo, plasty a papír se třídí všude

V Bechyni třídíme bílé i barevné sklo do zelených kontejnerů. Veškerý plast patří do žlutých kontejnerů. Tetrapakové krabice neboli nápojové kartony přidáváme k plastům. Do žlutých kontejnerů však nepatří novodurové trubky, plastové nárazníky z aut a PVC.

 

Není papír jako papír

Do kontejneru na papír patří všechny druhy papíru včetně lepenkových krabic, samozřejmě rozložených, aby nezabíraly místo, dál časopisy, noviny, sešity, obálky i s fóliovými okénky, nevadí papír s kance­lářskými sponkami.

Do modrých kontejnerů se naopak nesmí umisťovat zaolejovaný či jakkoliv znečištěný papír ani dětské pleny, které se dávají do směsného odpadu. Použité papírové kapesníky nepatří do kontej­neru na papír z hygienických důvodů. Roličky od toaletního papíru a plata na vajíčka již recyklovat nejdou.

 

I bioodpad je cennou surovinou

Převážně v zástavbě rodinných domů se od loňského roku poměrně živě rozvíjí i třídě­ní bioodpadů. Každá domácnost produkuje 30 až 40 procent biologicky rozložitelného odpadu. Ten patří do hnědých sběrných nádob, o které je v Bechyni velký zájem. Několik nádob je umístěno na veřejných prostranstvích spolu s dalšími nádobami na tříděné odpady, většina je jich ale u rodin­ných domů. Jejich počet roste, a to nejen proto, že od minulého roku obce dostaly zákonnou povinnost zajistit možnost oddě­leného shromažďování bioodpadů. Hodně se zapomíná, že do hnědých nádob se odkládá nejen odpad ze zahrad, ale také kuchyňský odpad vyjma živočišných produk­tů. Bioodpady lze na vlastním pozemku i kompostovat.

 

Pozor na chyby v třídění!!!

Častou chybou bývá, že lidé mezi sklo vyhazují porcelán a keramiku. Ty se nedají znovu tavit a nemůžou se tedy recyklovat se sklem. Podobné je to i s rozbitými zrcadly, vrstva kovu na zadní straně způsobuje problémy při tavbě odpadního skla. Dalším omylem je, že tříděný odpad musí být dokonale umytý. Důležité je, aby v oba­lových odpadech nebyly zbytky jídla, olejů, mastnoty či jiného obsahu.

 

Sběrný dvůr a směsný odpad

Ve směsném odpadu by neměl končit polystyren, ten patří mezi využitelné plasty nebo přímo na sběrný dvůr, kde se sbírá odděleně. Polystyrenové tácky znečištěné od masa z důvodu zápachu do plastů však nepatří. Do směsných kontejnerů ani k nim nepatří také velkoobjemový odpad, sanitární zařízení, pneumatiky, kovy, stavební suť či nebezpečný odpad. Velkoobjemový odpad, pneumatiky, dřevo, elektrozařízení a ty druhy odpadu, s nimiž si občané města Bechyně nevědí rady, mohou odvézt do sběrného dvora, kde jim obsluha poradí, kam odpad umístit. Na sběrný dvůr lze umístit stavební suť jen v malém množství, eternit a izolační materiály na sběrný dvůr v Bechyni nepatří.

Na sběrném dvoře by však neměl končit ani běžný směsný odpad, na ten jsou určeny popelnice u rodinných domů a černé kon­tejnery v sídlištích. Proto není důvod tento odpad ještě přijímat na sběrném dvoře. V poslední době, hlavně v letních měsících, odevzdaného směsného odpadu na sběr­ném dvoře přibylo. Často je tento odpad vyhazován v pytlích, které obsahují vše. Obsluha sběrného dvora má omezenou kontrolu obsahu pytlů, které se vzápětí roztrhnou. Při výsypu na skládce je ale prob­lém, že ve směsném odpadu ze sběrného dvora jsou i tříditelné komodity. Z těchto dů­vodů příjem tohoto odpadu bude na sběrném dvoře omezován, sběrný dvůr slouží hlavně pro sběr vytříděného odpadu. Na čtyřčlennou domácnost při třídění odpadu stačí jedna popelnice. Sběrný dvůr není určen pro odpad od právnických osob a pro odpad fyzických osob vzniklý při jejich podnikatelské činnosti.

 

Situace v třídění odpadů se v Česku a i v Bechyni v posledních letech viditelně zlepšila. Stále je ale vidět rozdíl mezi bytovými a rodinnými domy. Na sídlištích je větší anonymita, takže kvalita třídění je tam většinou nižší.

 

Oleje se do kanalizace nevylévají

Zvláštní kapitolou jsou použité oleje. Mnoho lidí je leje do výlevek nebo záchodů, odkud se dostávají do kanalizace. Tam se z nich tvoří tukové kry. Kry ucpávají kanali­zaci. Po delší době se rozkládají, přičemž vznikají i mastné kyseliny. Ty způsobují zvýšenou korozi stěn kanálů. Pokud se oleje dostanou až k čerpadlům, zanáší je nebo dokonce ucpávají, ničí čistírny odpadních vod. Použité oleje, například fritovací, je nejlepší nalít do plastových lahví a ty čas od času odevzdat ve sběrném dvoře.

 

Největší chybou je netřídit vůbec

Často se lidé ptají, proč by měli třídit odpad, který nakonec stejně není čistý a pak se vše sváží jedním vozem na skládku. To však není pravda i když výjimky se vždy objeví. V letošním roce se v kontejneru se sklem objevila zemina s trávou, v kontejneru na plast velké množství směsného odpadu. Pokud někdo ze zásady netřídíte odpady, alespoň neznehodnocujte svým odpadem již odpady vytříděné.

 

POKUD SI NEJSTE JISTI, KAM VÁŠ ODPAD PATŘÍ, UDĚLÁTE LÉPE, KDYŽ JEJ VYHODÍTE DO SMĚSNÉHO, NEŽ ABYSTE ZNEHODNOTILI VYTŘÍDĚNÝ OBSAH!!!

 

NEPOSÍLEJTE MALÉ DĚTI S ODPAD­KY, DO KONTEJNERU NEDOSÁHNOU, A TAK KONČÍ SMĚSNÝ ODPAD V BIO NEBO NÁDOBÁCH NA POPEL!!!

Třídění odpadů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odpady-cb.jpg 460.9 Kb
odpady-color.jpg 332.6 Kb

Provozní doba pohřebiště od 15. 4. 2013

Bytenes Bechyně spol. s r. o. oznamuje, že dochází ke změně provozní doby veřejného

pohřebiště – nový hřbitov takto:

  •  leden, únor, březen, říjen, listopad a prosinec                   08,00 - 17,00 hod.
  •         duben, květen, září                                                             07,00 - 19,00 hod.
  •         červen, červenec, srpen                                                     07,00 - 20,00 hod.                                                                                     

 

 

Informace - hřitov

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o realizaci nových hrobových míst (urnové hroby,

klasické hroby), že je nutné předem (před vlastní výstavbou hrobů) uzavřít smlouvu o

nájmu hrobového místa a teprve poté zahájit výstavbu hrobu. Tento postup je v souladu

s Řádem veřejného pohřebiště města Bechyně. Před zahájením vlastní výstavby hrobu

(klasického, urnového) je třeba tuto skutečnost oznámit osobní návštěvou ve společnosti

BYTENES Bechyně, spol. s r.o., Na Libuši 892, Bechyně u osoby pověřené touto agendou 

pí. Šindelářová – tel.: 381 213 383.

Dnes je: 17.03.2018

Svátek slaví: Vlastimil

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ